Trang chủ Tượng Gỗ Tượng Phật Tượng Tây Phương Tam Thánh ngồi bằng Gỗ Mít

Tượng Tây Phương Tam Thánh ngồi bằng Gỗ Mít

Tượng phật A Di Đà ngồi sơn son thếp vàng
Tượng phật A Di Đà ngồi sơn son thếp vàng
Tượng phật A Di Đà ngồi
Tượng phật A Di Đà ngồi
Tượng phật A Di Đà
Tượng phật A Di Đà
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát gỗ sơn son thếp vàng
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát gỗ sơn son thếp vàng
Tượng phật A Di Đà ngồi gỗ Mít
Tượng phật A Di Đà ngồi gỗ Mít
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát gỗ Mít
Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát gỗ Mít
Tượng Quan âm bồ tát ngồi gỗ Mít
Tượng Quan âm bồ tát ngồi gỗ Mít